Privacy Hoe wij de privacy van klanten en medewerkers borgen

Zorggroep Meander wil passende zorg leveren en daarbij de persoonlijke levenssfeer en de privacy van klanten en medewerkers borgen.  Om deze zorg te kunnen verlenen leggen wij gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen die in de wet zijn verankerd; de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst  en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat wil zeggen dat wij gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van zorg en de bijbehorende administratie en dat wij hierbij zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u terecht bij onze klantenservice. Zij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk doorzetten naar onze privacyfunctionaris. Uw vraag wordt daarbij afgehandeld conform de geldende wettelijke termijnen

U heeft het recht:

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel gevallen laten corrigeren, overdragen of verwijderen.
  • via onze klantenservice een klacht in te dienen of  bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Dit privacystatement wordt regelmatig op basis van nieuwe inzichten aangepast.

Privacy op www.zgmeander.nl

Zorggroep Meander registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Zorggroep Meander de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons Kirra CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken. Er is slechts een beperkt aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle medewerkers van Zorggroep Meander hebben bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd.  Ook onze leverancier heeft toegang, met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten om een zorgvuldige verwerking te borgen. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Voor formulieren op pagina's binnen zgmeander.nl die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Kirra CMS. Deze staan altijd op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Zorggroep Meander heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.