Suggesties en klachten

Suggesties en klachten Uw inbreng helpt ons om de zorg en dienstverlening te verbeteren

Elke dag zetten wij ons in om u de beste zorg te geven en aan uw wensen gehoor te geven. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Graag horen we dat van u. Wij lossen uw klacht graag zo goed mogelijk op en nemen suggesties ter harte. Zo kunnen wij onze zorg en dienstverlening verbeteren.

Het melden van een suggestie of klacht

Hebt u een suggestie of een klacht dan adviseren we u om allereerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of de leidinggevende. In veel gevallen is het mogelijk om ‘de lucht te klaren’ door een openhartig gesprek te voeren. Suggesties ter verbetering van onze dienstverlening kunt u ook per e-mail sturen aan klantenservice@zgmeander.nl.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u een klacht heeft die u niet wilt bespreken met de direct betrokkenen. Dan kunt u contact zoeken met de klachtenfunctionaris van Zorggroep Meander. De klachtenfunctionaris

  • is dé persoon om uw klacht mee te bespreken
  • informeert over de klachtenregeling
  • adviseert degenen die overwegen om een klacht in te dienen
  • kan helpen om de klacht te formuleren
  • is objectief en onafhankelijk

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen:

  • In een persoonlijk gesprek met de klachtenfunctionaris.
  • Door een brief te sturen naar het postadres van Zorggroep Meander ter attentie van het directiesecretariaat.
  • Door het klachtenformulier in te vullen.

Als u schriftelijk een klacht indient, ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt er binnen twee weken contact met u gezocht om de klacht te bespreken.

Waar mensen samenleven zijn klachten niet altijd te voorkomen. Maar de manier waarop je ze afhandelt, dat is belangrijk!

Klachtencommissie

Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld door de betrokkenen of de klachtenfunctionaris, dan is het mogelijk om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de klachtencommissie. Dat kan ook als u nog steeds ontevreden bent over de gang van zaken en u geen verandering hebt gezien naar aanleiding van uw klacht. De klachtencommissie is onafhankelijk en wordt gevormd door mensen die niet werkzaam zijn bij Zorggroep Meander. De leden zijn benoemd na een advies van de cliëntenraad van Zorggroep Meander. Een korte en duidelijke omschrijving van uw klacht volstaat. De klachtencommissie zal u informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

In beroep

Nadat de klachtencommissie een advies heeft uitgebracht, meldt de directie een definitieve reactie op de klacht. Als u het niet eens bent met het advies van de klachtencommissie of de definitieve beslissing van de directie, kunt u in beroep gaan bij de geschillencommissie Verpleging, verzorging en Thuiszorg (zie ook www.geschillencommissie.nl ).

Contactgegevens en adressen
Klachtenfunctionaris Zorggroep Meander Klachtencommissie Zorggroep Meander Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
t.a.v. Dhr. W. Hulshof t.a.v. Klachtencommissie Bordewijklaan 46
Tel: 06- 3040 6402 Postbus 900 Postbus 90600
klachtenfunctionaris@zgmeander.nl 7940 KE Meppel 2509 LP Den Haag
    Tel: (070) 31 05 310