Privacyverklaring

ALGEMEEN:

Zorggroep Meander wil passende zorg leveren en daarbij de persoonlijke levenssfeer en de privacy van klanten en medewerkers borgen. Om deze zorg te kunnen verlenen en de administraties te kunnen verzorgen leggen wij van onze cliënten en medewerkers persoonsgegevens vast.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon. En alles wat we met deze persoonsgegevens doen, wordt gezien als  een verwerking. Hierbij kunt u denken aan: gebruiken, verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, raadplegen en verstrekken.  Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens over gezondheid zijn bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere gegevens gelden strengere regels. Daarnaast worden medische gegevens ook beschermd door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit:

 • met welk doel en op welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens verwerken
 • dat als u toestemming heeft gegeven, u deze ook weer in kan trekken
 • aan wie we uw persoonsgegevens verstrekken
 • hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
 • hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
 • wat uw rechten zijn
 • hoe u contact met ons op kan nemen
 • hoe u een klacht in kan dienen.

DOEL EN RECHTSGROND

We verwerken persoonsgegeven om goede zorg en diensten te kunnen leveren, om de rol van (potentieel) werkgever of opdrachtgever goed te kunnen vervullen, voor direct-marketingdoeleinden of in het kader van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. We verwerken alleen gegevens voor zover dat in de betreffende situatie noodzakelijk is.

In de meeste gevallen zullen we uw persoonsgegevens verwerken omdat dat nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, zoals een zorgovereenkomst of arbeidsovereenkomst. In andere gevallen kunnen we uw persoonsgegevens verwerken als we uw toestemming hebben; als we moeten voldoen aan een wettelijke plicht; als er sprake is van een medische noodsituatie of als we een gerechtvaardigd belang hebben.

Voor gezondheidsgegevens geldt daar bovenop dat wij deze:

 • als zorginstelling alleen verwerken als dat noodzakelijk is voor een goede behandeling of verzorging van u; en
 • als werkgever als dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten met aanspraken die afhankelijk zijn van uw gezondheidstoestand of als dat noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING

Indien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken. Het intrekken van uw toestemming kan invloed hebben op de zorg of dienst die we aan u leveren. We zullen u dan informeren over de mogelijke gevolgen.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor gewone persoonsgegevens geldt dat we deze alleen aan anderen verstrekken als dat overeenkomt met het doel waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen en als deze verstrekking noodzakelijk is. 

Als we gezondheidsgegevens verwerken dan houden wij ons aan onze wettelijke geheimhoudingsplicht. We zullen uw gezondheidsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft of als we daar wettelijk toe verplicht zijn.   We zijn bijvoorbeeld verplicht om voor het afhandelen van rekeningen van verleende zorg bepaalde medische gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar.

Als u toestemming geeft, betekent dat niet dat wij verplicht zijn de gezondheidsgegevens te verstrekken. We bekijken altijd of het in overeenstemming is met goed zorgverlenerschap en of de gegevens niet op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden verkregen. 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen en houden ons aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Daar zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als er een wettelijke bewaartermijn is, dan houden wij ons daaraan. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) schrijft bijvoorbeeld voor dat medische gegevens tot 15 jaar na het beëindigen van de zorg bewaard moeten worden. Ook in specifieke situaties, bijvoorbeeld als er een rechtszaak loopt of bij een arbeidsconflict, kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden.

UW RECHTEN

De AVG geeft u een aantal rechten. Deze rechten zijn:

 • het recht om de persoonsgegevens die we van u verwerken in te zien (recht van inzage);
 • het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan te passen (recht op rectificatie);
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid);
 • het recht om minder gegevens te laten verwerken (recht op beperking van de verwerking);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar);
 • het recht om gegevens over te dragen, zodat u uw gegevens gemakkelijk aan een ander door kan geven (recht op dataportabiliteit).

U mag altijd een verzoek indienen om een bepaald recht uit te oefenen. Doorgaans zullen we binnen een maand gehoor geven aan uw verzoek. We kunnen niet in alle gevallen gehoor geven aan een verzoek. Dat is het geval bij ongegronde of buitensporige verzoeken. U wordt dan binnen een maand geïnformeerd over de reden daarvan. In sommige situaties, bijvoorbeeld bij ingewikkelde verzoeken, mogen we twee maanden extra de tijd nemen voor onze reactie.

CONTACT

Wilt u een verzoek doen om één van de genoemde rechten uit te oefenen en/of wilt u informatie dan kunt u uw verzoek doen via info@zgmeander.nl t.a.v. van de Informatiemanager/Security Officer. 

U kunt ook een brief sturen naar:

Stichting Zorggroep Meander
T.a.v. Informatiemanager/Security Officer
Postbus 76, 9640 AB Veendam
 

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Binnen onze organisatie houdt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. U kunt via FGespria@espria.nl contact met de FG opnemen.

KLACHT

Mocht u een klacht willen indienen aangaande de privacy, dan zal deze volgens onze klachtenprocedure afgehandeld worden. U kunt uw klacht indienen via info@zgmeander.nl of via:

Stichting Zorggroep Meander
T.a.v. Informatiemanager/Security Officer
Postbus 76, 9640 AB Veendam

Als we er niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

U kunt er ook voor kiezen om een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens staat uitgelegd wat u dan moet doen (zie het antwoord op de vraag ‘Hoe ga ik met een klacht over het gebruik van persoonsgegevens naar de rechter?’).

WEBSITE

In dit privacy statement staat  verder alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt op deze website. Dit statement wordt regelmatig op basis van nieuwe inzichten aangepast. 

Cookies

Zorggroep Meander registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Zorggroep Meander de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.
De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons Kirra CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Er is slechts een beperkt aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle medewerkers van Zorggroep Meander hebben bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd.  Ook onze leverancier heeft toegang, met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten om een zorgvuldige verwerking te borgen. 

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

Formulieren
Voor formulieren op pagina's binnen zgmeander.nl die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Kirra CMS. Deze staan altijd op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Zorggroep Meander heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.